Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Genio system s.r.o.

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společností

Genio system s.r.o. se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2 Vinohrady, 120 00, IČO: 08638527, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 322412 („GS“) registrovaná pod Českou národní bankou jako Vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru

Genio domy s.r.o. se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2 Vinohrady, 120 00, IČO: 10767428, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 348094

Genio development s.r.o. se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2 Vinohrady, 120 00, IČO: 11996099, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 357644

Genio reality s.r.o. se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2 Vinohrady, 120 00, IČO: 11996099, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 362534

Tyto společnosti vystupují pod jednotným názvem Genio, dále jen GS.

1.2 GS je obchodní společností poskytující prostřednictvím Webového portálu služby informačního servisu (poradenství) a srovnání nabídek služeb a produktů třetích osob („Dodavatelé“) v oblasti stavební činnosti (zejména dodavatelů montovaných dřevostaveb a zděných domů), služeb elektronických komunikací, finančních služeb a pojištění, a to včetně zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/odběr těchto služeb či produktů s příslušným Dodavatelem.

1.3 GS je obchodní společností poskytující prostřednictvím Webového portálu služby informačního servisu (poradenství) a srovnání nabídek služeb a produktů Dodavatelů v oblasti realizace projektové dokumentace k montovaným dřevostavbám, realitních služeb, finančních služeb a pojištění, a to včetně zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/odběr těchto služeb či produktů s příslušným Dodavatelem.

1.4 Poskytnutím služby informačního servisu (poradenství) nebo srovnání nabídek služeb a produktů Dodavatelů („Služba“) dochází mezi GS a Uživatelem k uzavření smlouvy o poskytnutí služby informačního servisu (poradenství) či srovnání („Smlouva“), k jejímuž plnění jsou nezbytné osobní údaje a další doplňující informace sdělené Uživatelem prostřednictvím rozhraní Webového portálu či v rámci fyzického jednání příslušného partnera realitní kanceláře nebo dodavatele montovaných dřevostaveb anebo telefonního hovoru s operátorem Společnosti. Bez sdělení osobních údajů a dalších doplňujících informací ze strany Uživatele by nebylo možné Smlouvu uzavřít, neboť se jedná ze strany Společnosti o jinak bezúplatné poskytování Služeb. Společnosti generují zisk z provizí od Dodavatelů za zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/ odběr konkrétních služeb či produktů s příslušným Dodavatelem a z prodeje reklamního prostoru. Uživatel má možnost vybrat si nabídku některého z Dodavatelů, kterou vyhodnotí dle svého uvážení za nejvýhodnější, a pokud to Webový portál u daného Dodavatele umožňuje, sjednat její objednání prostřednictvím Webového portálu, telefonního hovoru s operátorem Společností nebo přímo prostřednictvím webového rozhraní vybraného Dodavatele, na které bude přesměrován.

1.5 Osobní údaje, případně další doplňující informace týkající konkrétní služby či produktu, pro účely sjednání Smlouvy Uživatel poskytuje prostřednictvím on-line formuláře na Webovém portálu („Formulář“) nebo v rámci telefonního hovoru s operátorem Společnosti. Okamžikem odeslání (a řádného doručení) vyplněného Formuláře Společnosti či okamžikem sdělení potřebných informací v průběhu telefonního hovoru dochází ke vzniku Smlouvy, která se řídí těmito Obchodními podmínkami. Uzavření Smlouvy bude Uživateli bez zbytečného odkladu potvrzeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři, doručením smluvní dokumentace na klientovu adresu či sdělenou v rámci telefonního hovoru.

1.6 Uživatel bere na vědomí, že pro účely plnění Smlouvy může být ze strany zaměstnance nebo zástupce Společností telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty kontaktován.

1.7 Znění Obchodních podmínek mohou Společnosti měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.8 Při komunikaci se Společností a sdělování údajů na Webovém portálu či prostřednictvím telefonního hovoru s operátorem Společnosti, jakož i při objednávání Služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje sdělené Společnostem je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

  1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MOŽNOSTI UZAVŘENÍ SMLOUVY S DODAVATELEM

2.1 Webový portál obsahuje seznam služeb a produktů nabízených Dodavateli, a u některých včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb a produktů. Ceny jsou uvedeny pouze v indikativní výši a Společnosti neodpovídají za to, že Dodavatel s Uživatelem předmětnou smlouvu na nákup/ odběr služeb či produktů („Smlouva s Dodavatelem“) uzavře za ceny uvedené na Webovém portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít Smlouvu s Dodavatelem za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb a produktů umístěné na Webovém portálu jsou nezávazné a Dodavatelé nejsou povinni Smlouvu s Dodavatelem uzavřít.

2.2 Společnost srovnává podmínky Dodavatelů služeb a produktů na Webovém portálu na základě veřejně dostupných informací nebo dle individuálně zaslaných podmínek Dodavatelů. Srovnání nabídek na Webovém portálu je pouze orientační. Společnost není povinna na Webovém portálu zveřejňovat nabídky a ceny všech Dodavatelů dané služby či produktu na trhu.

2.3 Pro objednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem je Uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených na Webovém portálu a vyplnit Formulář či sdělit vše potřebné prostřednictvím telefonního hovoru, čímž mimo jiné dochází k uzavření Smlouvy. Odesláním Formuláře obsahujícího další doplňující informace týkající se konkrétní služby či produktu nebo sdělením těchto informací v průběhu telefonního hovoru vzniká objednávka („Objednávka“).

2.4 Objednávku předá Společnost Dodavateli nebo zástupci dodavatele, který je oprávněn s Uživatelem uzavřít Smlouvu s Dodavatelem. Uživatel tímto bere na vědomí, že odesláním Objednávky je Společnost oprávněna pro účely sjednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem předat veškeré v rámci Objednávky získané informace, včetně osobních údajů Uživatele, příslušnému Dodavateli, kterého si Uživatel zvolil.

2.5 V některých případech je možné si vybrané služby či produkty od Dodavatele objednat přím o na Webovém portálu Společností.

2.6 Smlouvu s Dodavatelem uzavírá Uživatel přímo s Dodavatelem služby, a to na základě svého vlastního svobodného výběru Dodavatele poté, co se důkladně seznámil s obchodními podmínkami Dodavatele poskytované služby či produktu a porozuměl jim.

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

3.1 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Webový portál Společnosti či je neoprávněně užít.

3.2 Zájemce není oprávněn při využívání rozhraní Webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového portálu. Webový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Společnosti a který je v souladu s jeho určením.

3.3 Společnosti nenesou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití Webového portálu v rozporu s jeho určením.

3.4 Uživatel bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společností, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4.2 Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Uživatele ze strany Společností jsou obsaženy v navazujícím dokumentu Zásady zpracování osobních údajů umístěném na konci těchto Obchodních podmínek.

4.3 Uživatel bere na vědomí, že pokud využije svého práva na výmaz osobních údajů sdělených Společnosti pro účely poskytnutí Služeb, Společnost mu nebudou moci nadále tyto Služby poskytovat a jejich poskytování a související zpracování osobních údajů pro tento účel ukončí.

4.4 Seznam partnerů, kteří mohou zpracovávat osobní údaje Uživatelů dle čl. 4.1. těchto obchodních podmínek je součástí interních dokumentů společnosti. Náš klient nebo uživatel bude vždy předem vědět, o které společnosti se jedná v jeho případě. Jsou to zejména tyto:
Modrá pyramida stavební spořitelna a.s. se sídlem Bělehradská 128/222, 120 21  Praha 2. IČ 60192852; 
Haas Fertigbau  s.r.o. se sídlem Klostermannova 629, 342 01 Sušice, IČ 62496867;
Broker Trust, a.s. se sídlem Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4, IČ 26439719

 
  1. NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZPROSTŘEDKOVÁNÍM SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

5.1 V případě, že konkrétní činnost je obecně závaznými právními předpisy kvalifikována jako činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění („zákon o spotřebitelském úvěru“), řídí se vztahy mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Společností také ustanoveními tohoto článku Obchodních podmínek.

5.2 Společnost je na základě oprávnění k činnosti uděleného Českou národní bankou oprávněny k výkonu činnosti vázaného zástupce spotřebitelského úvěru.

5.3 Společnost při své činnosti vykonává výlučně činnost vázaného zástupce. Společnost nevykonává činnost samostatného zprostředkovatel spotřebitelského úvěru ani zahraničního zprostředkovatele.

5.4 Společnost provozuje svou činnost s odbornou péčí. Společnost jedná při zprostředkování spotřebitelského úvěru vždy čestně a transparentně.

5.5 Společnost může při své činnosti poskytnout Uživateli doporučení vedoucí ke sjednání spotřebitelského úvěru. Společnost však neposkytuje Uživateli radu podle pravidel stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru.

5.6 Společnost udržuje a uplatňuje přiměřené postupy pro zajišťování a řízení střetu zájmů v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru.

5.7 K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je v případě sporu mezi spotřebitelem a vázaným zástupcem při zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky či obdobné finanční služby příslušný též finanční arbitr. Kontakt možno získat na webovém portálu www.finarbitr.cz.

5.8 Orgánem dohledu nad činností Společnosti při výkonu činnosti vázaného zástupce spotřebitelského úvěru je v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru Česká národní banka. Kontakt možno získat na webovém portálu www.cnb.cz.

5.9 Pro činnost Společnosti při výkonu činnosti vázaného zástupce spotřebitelského úvěru se neužije článek 6.5 těchto Obchodních podmínek.

6.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Jsou-li některá ustanovení Obchodních podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6.2 Společnost udržuje a uplatňuje systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro informování o postupu vyřizování stížností.

6.3 Pro účely kontaktování Společností včetně případného vyřizování stížností slouží adresy sídla Společností uvedené v těchto Obchodních podmínkách, případně elektronická adresa info@geniosystem.cz či telefonní kontakt +420 792 306 801.

6.4 Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.5 Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, kontakt k nalezení na webových stránkách www.coi.cz.

6.6 Pokud vztah mezi Společností a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak platí, že se vzájemné vztahy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.